Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Offerte; ieder mondeling(e) of schriftelijk(e) aanbod, prijsopgave of offerte is een juridisch bindend aanbod dat Bas Behoudt Bomen doet tot het uitvoeren van werkzaamheden.
1.2 Opdrachtgever; iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Bas Behoudt Bomen een opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van een of meerdere producten.
1.3 Medewerker; Een medewerker is een persoon welke beschikt over een arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 lid 1 burgerlijk wetboek).
1.4 Bas Behoudt Bomen; onderneming gespecialiseerd in boomverzorging
1.5 Overeenkomst; een juridische afspraak tussen twee of meer partijen, waarin de partijen bepaalde rechten en verplichtingen aangaan ten opzichte van elkaar. In de overeenkomst worden schriftelijke afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de prijs, de levering, de betaling en de duur van de overeenkomst.
1.6 Werkzaamheden; alle werkzaamheden die Bas Behoudt Bomen onder, in verband met of voortvloeiende uit de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert of laat uitvoeren en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte en alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.
1.7 Onwerkbaar weer; dit wijst op extreme weersomstandigheden die het boomverzorgingswerk onwerkbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij extreme hittegolven, strenge vorst, hevige regenval, sneeuwval, windstoten of storm.
1.8 Werkdagen; Alle kalenderdagen van het jaar, met uitzondering van de periode van 25 december tot en met 1 januari en de periode van de bouwvak, zoals vastgesteld in de betreffende cao of arbeidsovereenkomst.
1.9 Onvoorziene omstandigheden; gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na het sluiten van een overeenkomst, en die buiten de controle van de partijen vallen en die niet redelijkerwijs konden worden voorzien op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die tussen Bas Behoudt Bomen en een opdrachtgever worden gesloten of reeds zijn gesloten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.
2.2 Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen slechts met instemming van zowel Bas Behoudt Bomen als de opdrachtgever worden overgedragen aan derden.
2.3 Door de totstandkoming van een overeenkomst aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
2.6 Indien Bas Behoudt Bomen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bas Behoudt Bomen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

3.1 Alle prijzen in offerten/ of facturen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Prijzen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Indien de feitelijke situatie afwijkt van de verstrekte informatie, kan dit leiden tot aanpassing van de prijzen. Bas Behoudt Bomen zal de opdrachtgever op de hoogte stellen van de prijswijziging.
3.3 Bas Behoudt Bomen behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van prijsstijgingen van grondstoffen of materialen.
3.4 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, kan dit leiden tot aanpassing van de prijzen.
3.5 Betaling van de prijzen dient te geschieden binnen 15 werkdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.6 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn (financiële) verplichtingen voldoet binnen de fatale termijn zoals bepaald in artikel 3.5, treedt automatisch het verzuim in werking, tenzij er sprake is van overmacht. Alle extra kosten die voortvloeien uit de inspanningen om voldoening te verkrijgen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
3.7 Wijzigingen in de overeenkomst die een hogere prijs tot gevolg hebben worden beschouwd als meerwerk. Wijzigingen in de overeenkomst die een lagere prijs tot gevolg hebben worden beschouwd als minderwerk. Onverminderd de verplichting tot het betalen van de hoofdsom, wordt meer- en minderwerk uitsluitend na akkoord van de opdrachtgever uitgevoerd.

ARTIKEL 4: OFFERTEVOORSTEL

4.1 De opdrachtgever verplicht zich ertoe alle relevante informatie die verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden te verstrekken aan Bas Behoudt Bomen. Op basis van deze informatie doet Bas Behoudt Bomen mondeling of schriftelijk een aanbod.
4.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.3 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Indien de feitelijke situatie afwijkt van de verstrekte informatie, kan dit leiden tot aanpassing van de offerte.
4.4 Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
4.5 Bas Behoudt Bomen behoudt zich het recht voor om overeenkomsten in te trekken of te wijzigen, ook na aanvaarding door de opdrachtgever, bijvoorbeeld in geval van prijsstijgingen of onvoorziene omstandigheden.
4.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte schriftelijk heeft aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 5: UITVOERING

5.1 Bas Behoudt Bomen zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
5.2 Bas Behoudt Bomen zal zich inspannen om de werkzaamheden binnen de afgesproken termijn uit te voeren.
5.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen, zoals het verstrekken van toegang tot het terrein waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, kan dit leiden tot vertraging van de werkzaamheden. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.4 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen personen of eigendommen in de nabijheid van de werkzaamheden aanwezig zijn die hierdoor schade kunnen oplopen. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, is hij aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
5.5 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onvoorziene omstandigheden zich voordoen, zal Bas Behoudt Bomen in overleg met de opdrachtgever bepalen welke maatregelen dienen te worden genomen en welke kosten hiermee gemoeid zijn.
5.6 Bas Behoudt Bomen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
5.7 Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, kan dit leiden tot aanpassing van de overeengekomen termijn en/of prijs.
5.8 Bas Behoudt Bomen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden.

ARTIKEL 6: OPLEVERING

6.1 Onder oplevering van de aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever.
6.2 Opgegeven opleveringstermijnen voor het uitvoeren en opleveren van de werkzaamheden gelden bij benadering en zijn vastgesteld in de verwachting dat geen sprake is van onvoorziene omstandigheden in de uitvoering van de werkzaamheden. Er is derhalve geen sprake van een vastgestelde fatale termijn. Bas Behoudt Bomen stelt de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte van overschrijding van de opleveringstermijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
6.3 Bas Behoudt Bomen kan iedere gedeeltelijke oplevering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening brengen.
6.4 Garantiebepalingen zijn slechts van toepassing indien en voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk tussen de opdrachtgever en Bas Behoudt Bomen zijn overeengekomen.
6.5 De door Bas Behoudt Bomen geleverde materialen en producten zijn nooit aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die Bas Behoudt Bomen zelf heeft verkregen van haar toeleveranciers.
6.6 Bas Behoudt Bomen is niet aansprakelijk voor gebreken die na de oplevering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht, noch voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 7: BETALING

7.1 Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door Bas Behoudt Bomen geaccepteerd betaalmiddel.
7.2 Facturen dienen te zijn betaald binnen 15 werkdagen na factuurdatum.
7.3 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen betaalt de opdrachtgever volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
7.4 Betaling van de factuur geschiedt conform de wijze zoals opgenomen in de offerte of op de factuur. Medewerkers van Bas Behoudt Bomen of derden zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk zijn gemachtigd.
7.5 Bas Behoudt Bomen heeft het recht de opdrachtgever te verplichten tot een vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de totale factuur of, indien er sprake is van levering van materialen, de gehele factuursom aan materiaalkosten.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1 Bas Behoudt Bomen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, brand, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerbelemmeringen, machinebreuk, extreme weersomstandigheden en andere storingen in het bedrijf van Bas Behoudt Bomen of haar leveranciers, alsmede alle overige oorzaken, buiten schuld of risicosfeer van Bas Behoudt Bomen ontstaan.
8.3 Indien Bas Behoudt Bomen door overmacht de overeenkomst niet kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
8.4 De leverings- en andere verplichtingen van Bas Behoudt Bomen worden opgeschort in geval van overmacht. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Bas Behoudt Bomen niet mogelijk is, langer duurt dan 60 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Bas Behoudt Bomen al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijke te factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
8.5 Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Bas Behoudt Bomen de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
8.6 Indien naar het oordeel van Bas Behoudt Bomen de uitvoering van de werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft zij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren.
8.7 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Bas Behoudt Bomen niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Bas Behoudt Bomen onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een vervangende regeling te treffen.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De aansprakelijkheid van Bas Behoudt Bomen voor directe of indirecte schade die is ontstaan in de uitvoering van haar werkzaamheden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bas Behoudt Bomen in de uitvoering van haar werkzaamheden.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart Bas Behoudt Bomen voor aanspraken van de opdrachtgever of derden jegens Bas Behoudt Bomen indien Bas Behoudt Bomen schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Bas Behoudt Bomen bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
9.3 Bas Behoudt Bomen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voortijdig in gebruik nemen van, ondeskundig gebruik van of een gebrek aan zorgvuldigheid bij het in gebruik nemen van een gedeelte van of het gehele werk. Evenmin is Bas Behoudt Bomen aansprakelijk voor veranderingen en/of reparaties die door of namens de opdrachtgever en/of derden aan de opgeleverde werkzaamheden zijn aangebracht.
9.4 Bas Behoudt Bomen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overschrijding van de opgegeven opleveringstermijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
9.5 Bas Behoudt Bomen niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies.
9.6 Bas Behoudt Bomen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakkingen, heien of trillen.
9.7 Bas Behoudt Bomen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het onjuist “afvangen” van takken of ander boommateriaal tijdens de werkzaamheden van Bas Behoudt Bomen door niet-ondergeschikten van Bas Behoudt Bomen.
9.8 In geval er sprake is van aansprakelijkheid van Bas Behoudt Bomen jegens de opdrachtgever dan is deze aansprakelijkheid in geen geval hoger dan het bedrag gelijk aan de laagste van de volgende twee bedragen:
a. het totale bedrag van de onder de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen prijs voor het uitvoeren van de werkzaamheden; of
b. een bedrag dat door de verzekering aan Bas Behoudt Bomen voor een dergelijke schade wordt uitgekeerd.
9.9 Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering melding te maken aan Bas Behoudt Bomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren.
9.10 Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

ARTIKEL 10: GARANTIES

10.1 Bas Behoudt Bomen garandeert dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met de nodige vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.
10.2 Indien blijkt dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn, zal Bas Behoudt Bomen deze binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen, tenzij de gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of nalatigheid van de opdrachtgever.
10.3 De garantie komt te vervallen in geval van eigenwijzigingen door de opdrachtgever, overmacht met betrekking tot de geleverde zaken of in het geval dat derden werkzaamheden hebben verricht aan de geleverde zaken door Bas Behoudt Bomen.
10.4 De garantie geldt uitsluitend voor gebreken die zijn ontstaan binnen een termijn van 6 maanden na oplevering van de werkzaamheden.
10.5 De opdrachtgever dient gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Bas Behoudt Bomen te melden.
10.6 Bij inroeping van de garantie is Bas Behoudt Bomen uitsluitend verplicht om de geconstateerde gebreken te herstellen.

ARTIKEL 11: INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Bas Behoudt Bomen geleverde producten en/of diensten, zoals tekeningen, ontwerpen, schetsen, foto’s en software, berusten uitsluitend bij Bas Behoudt Bomen of haar licentiegevers.
11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de door Bas Behoudt Bomen geleverde producten en/of diensten te verveelvoudigen, te reproduceren, openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn geleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Bas Behoudt Bomen.
11.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de door Bas Behoudt Bomen geleverde producten en/of diensten te wijzigen, aan te passen of te reverse engineeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Bas Behoudt Bomen.
11.4 Bas Behoudt Bomen vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden met betrekking tot de door Bas Behoudt Bomen geleverde producten en/of diensten, tenzij de inbreuk het gevolg is van wijzigingen in of aanpassingen van de producten en/of diensten door de opdrachtgever zelf of door derden.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT/ GESCHILLENBESLECHTING

12.1 Op iedere offerte en/of op iedere overeenkomst van Bas Behoudt Bomen is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen tussen de opdrachtgever en Bas Behoudt Bomen die voortvloeien uit de offerte, de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst trachten partijen in onderling overleg op te lossen. Slagen zij hier niet in dan wordt het geschil ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

ARTIKEL 13: SLOTBEPALING/ WIJZIGING

13.1 Bas Behoudt Bomen is bevoegd tot het wijzigen van deze algemene voorwaarden.
13.2 Indien schriftelijk overeengekomen kunnen andere partijen gemachtigd worden om de algemene voorwaarden te wijzigen.